Konec razdelka.

Začetek razdelka: Vsebine:

O projektu

Dvojezična literarna praksa na Koroškem po ukinitvi literarne revije mladje (1991) in njen položaj v nadregionalnem interakcijskem literarnem prostoru

Literarna praksa koroških Slovencev je po ukinitvi literarne revije mladje leta 1991 in v sklopu geopolitičnih preobratov v Evropi doživela številne spremembe. Zadnja obsežnejša inventarizacija slovenske oz. dvojezične literarne produkcije na Koroškem sega v leto 1998, ko je izšla druga izdaja monografije Janeza Strutza Profile der neueren slowenischen Literatur in Kärnten. Trenutno razpoložljivi podatki o sodobni literarni produkciji koroških Slovencev lahko služijo zgolj kot prva orientacija in kažejo na potrebo po integralnem prikazu slovenske in dvojezične literarne prakse koroških Slovencev po letu 1991.

Preliminarna opazovanja so pokazala, da se literarnoznanstveni pristopi, ki izhajajo iz koncepta krajevno zasidrane manjšinske literature, v primeru koroških Slovencev izkazujejo kot nezadostni. Zato je eden temeljnih ciljev projekta postaviti predmet raziskovanja na metodološko podlago, ki omogoča inventarizacijo ter opisovanje slovenske in dvojezične literarne prakse z vidika vključitve v nadregionalni in transregionalni literarni prostor. Na podlagi gradiva, ki ga bomo zbrali in analizirali, bomo raziskovali tudi vprašanje, ali obravnavani interakcijski prostor kaže lastnosti, ki ga opredeljujejo kot svojstven podsistem na stičišču več literarnih polisistemov.

Ker so literatura in literarne ustanove koroških Slovencev čedalje bolj cilj medkulturne interakcije, je treba tovrstno inventarizacijo razširiti na tista nemška oz. slovenska besedila, ki so s tem področjem, ki je bilo prvotno ocenjeno kot manjšinsko, v receptivnem, participativnem ali produktivnem razmerju. To so lahko dela avtorjev, ki so se na Koroškem naselili, svoja dela objavljajo pri dvojezičnih založbah ali v svojih literarnih besedilih obravnavajo dvojezično Koroško in literaturo koroških Slovencev. Pri tem je treba upoštevati nagel razvoj na področju novih medijev in komunikacijskih tehnologij ter povečano mobilnost oseb, dobrin in kapitala znotraj in zunaj Evrope, ki spreminjata pogoje produkcije.

Vodja projekta

Andreas Leben

Univ.-Prof. Mag. Dr. phil.

Merangasse 70/I
8010 Graz

Phone:+43 316 380 - 8234

Konec razdelka.

Začetek razdelka: Dodatne informacije:

Konec razdelka.